top of page
1368798634-audienceso-o.jpg

ครั้งหนึ่งพระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรด์ เดอ ลา ม๊อต ได้ขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์และได้รับการรับรองด้วยไมตรีอันดี จากการเข้าเฝ้าครั้งนี้ สมเด็จพระนารายณ์ได้รับสั่งให้ท่านภาวนาขอพรพระเจ้าให้โปรดรักษาพระอนุชาคนหนึ่งซึ่งมือเท้าพิการหมด ท่านลังแบรด์ และบรรดาคริสตชนได้ร่วมกันภาวนาติดต่อกันสามวันสามคืน และพระเจ้าก็บันดาลให้พระอนุชาเคลื่อนไหวได้ เหตุการณ์ครั้งนี้ได้เป็นผลทำให้ธรรมทูตชาวฝรั่งเศสได้รับพระอนุเคราะห์จากพระเจ้าแผ่นดินอยู่เสมอ  

จากนั้นได้มีราชทูตฝรั่งเศสมากราบทูลให้สมเด็จพระนารายณ์ต้องเข้ารีตถือศาสนาคริสเตียน ซึ่งข้อความดังกล่าวนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๗ เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเป็นไมตรีกัน โดยมีข้อความที่สมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงตอบกลับราชทูตฝรั่งเศสว่า พระองค์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทรงทราบจากจดหมายบันทึกของราชทูตและจากทางอื่นว่า พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสมีความรักใคร่พระองค์มากถึงเพียงนี้ ซึ่งเป็นการกระทำให้ชนชาวตะวันออกทั่วไปแลเห็นในพระทัยกว้างขวางของพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ และทรงยินดียิ่งนักจนหาถ้อยคำที่จะแสดงความยินดีนั้นไม่ได้แล้ว แต่ทรงเสียพระทัยว่า การที่จะเป็นพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส พระองค์จะต้องเข้ารีตถือศาสนาคริสเตียนนั้น เป็นการยากนักหนา เพราะการที่จะเปลี่ยนศาสนาอันได้นับถือและเชื่อถือกันมาถึง ๒๒๒๙ ปีมาแล้วนั้น เป็นการยากอย่างยิ่ง จึงขอให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงวินิจฉัยดูว่า การที่จะเปลี่ยนศาสนาเช่นนี้เป็นการง่ายหรืออย่างไร และขอให้พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงดำริด้วยว่าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดิน และสร้างสิงสาราสัตว์ อันมีรูปพรรณสัณฐานและนิสัยต่างๆกัน จะประสงค์ให้มนุษย์ทั้งหลายได้นับถือศาสนาอย่างเดียวกันทุกคน และให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ในกฎหมายอันเดียวกันหมดแล้ว พระเจ้าก็คงจะทำให้เป็นเช่นนั้นได้ง่ายที่สุด แต่สิงสาราสัตว์ ต้นหมากรากไม้และของทั้งปวงที่พระเจ้าก็ได้สร้างให้มีรูปพรรณและลักษณะต่างกันทั้งสิ้น จึงเป็นพยานให้เห็นได้ว่า การที่เกี่ยวด้วยศาสนานั้น พระเจ้าก็คงต้องการให้ถือต่างกันเหมือนกัน...."

จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน เราเห็นแล้วว่าวัฒนธรรมของพุทธศาสนาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคมไทยนั้น กลายเป็นเกราะป้องกันการเผยแพร่ของศาสนาอื่นๆ ในประเทศของเรา แม้กระทั่งทุกวันนี้คนไทยเรายังมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเหมือนเดิม การเผยแพร่ศาสนาคริสต์จึงได้ผลน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

(เนื้อหาเกี่ยวกับพระนารายณ์ขอให้พระเจ้ารักษาพระอนุชนา อยู่ในหัวข้อที่ 3 ย่อหน้าที่ 4 ทั้งหมด) http://catholichaab.com/main/index.php/1/2015-10-20-01-46-02/2015-10-20-01-47-11/1623-2017-09-15-04-37-08 

พระราชดำรัสสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000035694


ประวัติของพระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรด์ เดอลา ม๊อต 

http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-22-02-42-26/biography/2015-09-22-08-08-12/457-de-la-motte

พระนารายณ์: About Us
bottom of page