top of page

รายละเอียดประกอบคำชี้แจง

การทำงานประกาศและสร้างสาวกของเรา

1368798634-audienceso-o.jpg
แผนที่เก่า

พระนารายณ์ ขอให้พระสังฆราชอธิษฐานให้พระอนุชาที่เป็นง่อยเดินได้ และเหล่าคริสตชนในเวลานั้นได้อดอาหารอธิษฐานในที่สุดพระอนุชาก็เดินได้อย่างอัศจรรย์!!

ตารางระยะเวลาการทำงาน
ของอ.เปาโล

ปุ่มรายละเอียดชี้แจงดราม่า: News
Screen Shot 2566-05-26 at 21.20.38.png
Screen Shot 2566-05-26 at 21.07.45.png
Screen Shot 2566-05-26 at 21.35.01.png

ประวัติ
World Outreach International

รู้จัก
World Outreach International

วารสารมิชชั่นฟองเทียร์
หน้า 32-35

ปุ่มรายละเอียดชี้แจงดราม่า: News
Screen Shot 2566-05-27 at 09.49_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-26 at 21.39_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10.11_edited.jpg

วารสารเนชั่น 2021

วารสารเนชั่น 2019 เล่ม 1

วารสารเนชั่น 2019 เล่ม 2

วารสารเนชั่น 2018

Screen Shot 2566-05-27 at 10.16_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10.32_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10.41_edited.jpg

วารสารเนชั่น 2017

อ่าน

วารสารเนชั่น 2016 เล่ม 1

วารสารเนชั่น 2016 เล่ม 2

วารสารเนชั่น 2015 เล่ม 1

Screen Shot 2566-05-27 at 10.37_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10.54_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10.50_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 10.45_edited.jpg

วารสารเนชั่น 2015 เล่ม 2

วารสารเนชั่น 2014 เล่ม 1

วารสารเนชั่น 2014 เล่ม 2

วารสารเนชั่น 2014 เล่ม 3

Screen Shot 2566-05-27 at 10.57_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 11.00_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 11.02_edited.jpg
Screen Shot 2566-05-27 at 11.06_edited.jpg

วารสารเนชั่น 2014 เล่ม 4

วารสารเนชั่น 2013 เล่ม 3

อ่าน

วารสารเนชั่น 2013 เล่ม 2

วารสารเนชั่น 2013 เล่ม 1

Screen Shot 2566-05-27 at 11.14_edited.jpg

วารสารเนชั่น 2012

อ่าน
ปุ่มรายละเอียดชี้แจงดราม่า: News
bottom of page