top of page

คริสตจักรปทุมธานี 
Make Pt. Church
Your Home Welcomes You

Make a Difference Today

Church Pew
Nations course: Welcome

News & Views

Latest Stories

monks-1822569_640.jpg
1368798634-audienceso-o.jpg
Pastor

ชาวไทยทั้งหมด
จะต้องละทิ้งศาสนาพุทธ
เพื่อติดตามพระเยซูหรือ?

พระนารายณ์ ขอให้พระสังฆราชอธิษฐานให้พระอนุชาที่เป็นง่อยเดินได้ และเหล่าคริสตชนในเวลานั้นได้อดอาหารอธิษฐานในที่สุดพระอนุชาก็เดินได้อย่างอัศจรรย์!!

1-on-1 with คริสตจักรปทุมธานี 
Make Pt. Church
Your Home CEO

Get in Touch
Nations course: News
bottom of page