top of page

ผู้สอนคอร์ส ระบบใหม่ในพระเยซูคริสต์

คอร์สนี้มีทั้งหมด 12 หัวข้อ 12 สัปดาห์

โดยเนื้อหาทั้งหมดจะอธิบายถึงวิธีการในระบบเดิม (พระคัมภีร์เดิมก่อนพระเยซูคริสต์จะมา) และระบบใหม่ (เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้ว) คอร์สนี้จะเน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชีวิตได้หยุดพักและหายเหนื่อย มีความสุขกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่มาจากพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 10:10)

1.ความชอบธรรมในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่แตกต่างกันอย่างไร?  

2.ความเชื่อในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร?

3.ความรักของพระเจ้าในระบบเดิมและระบบใหม่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร?

4.การอวยพรของพระเจ้าในระบบเดิมและระบบใหม่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร?

5.การอธิษฐานในระบบเดิมและระบบใหม่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร?

6.การฟังเสียงพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิม และพระคัมภีร์ใหม่ต่างกันอย่างไร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

7.การถวายในพระคัมภีร์เดิมและใหม่แตกต่างกันอย่างไร? เราควรถวายอย่างไร?

8.ฤทธิ์อำนาจของการพูด

9.ประโยชน์ของการอธิษฐานภาษาแปลกๆ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

10. คำสอนเกี่ยวกับครอบครัวและการทำงาน

11. คำสอนเกี่ยวกับการวางมือบนคนเจ็บป่วย 

12. คำสอนเรื่องความสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียน 

ครูวิมล_edited.png

ครูวิมล บุญอนันต์

82620147_3258919960788932_1498815901221257216_n.jpg

ครูภาวิณี  พุฒิพฤกษ์

IMG_3503_edited_edited.jpg

มารียา ส. ประมวล

ปุ่ม รายละเอียดคนสอนตอนเช้า: Our Team
bottom of page